ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ

a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;

1) Kriterleri aşağıda belirlenen, takip eden yılın son günü itibariyle en az beş baş anaç sığıra sahip, örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve süt üreticileri birlikleri, tebliğde tanımlanan yetiştirici/üretici örgütlerinden birine tüzel kişilik olarak üye olması halinde tek işletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına içinde bulunulan yılın Aralık ayının 1 ile 31’nci günleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

2) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, içinde bulunulan yılın Aralık ayının 1 ile 31’nci günleri arasında şahsen başvuru dilekçesi ile veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

3) Müracaatında eksikleri veya yeterliliği olmayanlar yazılı olarak uyarılır ve üç gün içerisinde eksikliğin tamamlanması istenir.

c) İstenecek belgeler;

1) Anaç sığır desteklemesinde; ekinde, başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan üyelik belgesi bulunan yetiştirici/üretici örgütlerinin başvuru dilekçesi (yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir),

2) Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi.

ç) Desteklenecek anaç sığır ve mandalarda aranacak şartlar;

1) Anaç sığır ve manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin; işletmeleri ve sığırları, Türkvet ve e-ıslah veri tabanına, anaç mandaları ise Türkvet veri tabanına desteklemenin alınacağı yılın gününe kadar kayıtlı olmalıdır.

2) Anaç sığırlar kültür ırkı veya kültür ırkı melezi olmalıdır, işletmede bulunan anaç sığırların aynı ırktan olma şartı aranmaz.

3) Anaç sığırlara, Kasım ayının ilk günü ile Aralık ayının son günü arasında ülkemizde suni tohumlama yapılmış ve e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır. Sığırlarda ondört aylık (420 gün) yaştan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

4) Anaç sığırlar Türkvet ve/veya e-ıslah kayıt sistemlerinde, anaç mandalar ise Türkvet kayıt sisteminde desteklemeye müracaat eden işletme adına destekleme alınacak yılın Ekim ayının 1nci gününden önce kayıt edilmiş olmalıdır.

5) Anaç sığır desteklemesinde; işletmenin anaç sığır mevcudu Türkvet ve e-ıslah, diğer tüm bilgileri e-ıslah kayıt sistemlerinden alınır.

6) Soykütüğü farkından faydalanacak üretici, e-ıslah’ın soykütüğü bölümüne içinde ulunulan yılın Eim ayının 1nci ünüden önce kayıt edilmeli, müracaatını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmalı, 2011 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3’ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalı ve soykütüğü ve döl kontrolü çalışmaları ile ilgili talimatlara uymalıdır. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici ile soykütüğüne Ekim aynın 1’nci gününden sonra üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez. Soykütüğü faaliyetlerinin ve desteklemesinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

d) İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

1) Destekleme ve müracaat koşulları ile zamanını yetiştiricilere yerel duyuru imkânları ile duyurarak, gerekli tedbirleri alır. Anaç sığır desteklemesinde gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanında kaydedilmesini sağlar.

2) Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli olarak kayıt sistemlerine işlenmesini sağlar. Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

3) Yetiştiriciler, işletmelerindeki anaç sığırlar ile desteklemeye esas kayıtların yıl sonuna kadar Türkvet ve e-ıslah veri tabanında güncellenmesinden sorumludur.

4) Gelen onaylanmış icmal-2’ler ile merkez ilçenin icmal-2’si il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e gönderilir. Örgüt bazlı icmaller, aynı zamanda, üyelerine bildirilmek üzere üretici örgütlerine de gönderilir.